Utvecklings- och förbättringsinsatser

När medarbetarnas och företagets behov är identifierade startar spännande utvecklings- och förändringsprocesser. Eva Edström Health Management finns med och coachar er vid såväl formuleringen som vid genomförandet av handlingsplanerna. Här är det viktigt att alla berörda känner sig delaktiga och att varje steg förankras.
Vid formuleringen av handlingsplanerna finns det några viktiga frågor att diskutera, formulera och definiera nämligen:
Vad behöver förändras, förbättras eller utvecklas?
• Vad är målet? Vilket resultat vill vi uppnå?
• Hur ska vi gå tillväga? Hur ser första steget ut?
• Vilka resurser behöver vi?
• Vem/vilka har ansvaret för att handlingsplanerna genomförs?
• När ska vi vara börja?
• När ska vi vara klara? När ska målet vara nått?
 
Oavsett om handlingsplanerna handlar om verksamhets-, ledarskaps- eller personlig utveckling finns Eva Edström Health Management med. Med lång erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsprocesser finns en skicklighet i att välja ett bra tillvägagångssätt vid genomförandet av insatserna. Här används gärna coaching, upplevelsebaserad pedagogik, olika övningar enskilt, parvis eller i grupp samt olika former av reflekterande team.

Verksamhetsutveckling

När det gäller verksamhetsutveckling kan tänkbara områden att arbeta vidare med vara:
·      Psykosocial arbetsmiljö såsom upplevd arbetsbelastning, arbetstillfredsställelse, krav och inflytande, gemenskap och laganda, uppskattning och feedback mm.
·      Effektivitet tex. samarbete i arbetsgruppen, samverkan med arbetsledningen, effektiva arbetsmetoder, anpassning till omvärlden, måluppfyllelse mm.
·      Kvalitet såsom samarbete med kunder/leverantörer, kvalitetssystem, kundundersökningar, kvalitetssäkring, kundtillfredsställelse mm. 

Ledarskapsutveckling

När det gäller ledarskapsutveckling kan tänkbara områden att arbeta vidare med vara:
·      Ledarstil; att förstå och utveckla sin ledarstil i relation till gruppens utveckling.
·      Praktiskt ledarskap tex. att arbeta med teamutveckling, arbetsmiljöarbete, konflikthantering, utvecklingssamtal, problemlösning mm.
·      Ledaregenskaper såsom kommunikationsförmåga, tillgänglighet, samarbetsförmåga, trovärdighet, kompetens mm.
·      Förutsättningar tex. stöd från kollegor, egen utveckling, tillgång till information, resurser, tid för reflektion, uppskattning, ansvar och befogenheter mm.

Personlig utveckling

Nr det gäller personlig utveckling kan tänkbara områden att arbeta vidare med vara:
• Självuppfattning såsom gränssättning, inre krav, kontrollbehov, ensamhetskänsla och självkänsla.
• Mening och sammanhang dvs. förståelse av sammanhang, upplevelse och meningsfullhet samt förmåga att hantera sin situation.
• Typ A-beteende såsom otålighet, tidspress, prestationsinriktning, misstro, aggression och irritation.
• Balans mellan arbete och privatliv.
• Att hantera problem dvs. socialt och praktiskt stöd, tidsplanering, problemhantering,handlingsförmåga.
• Att hantera tankar och känslor dvs. känslomässigt stöd, distansering, avkoppling och vila, tankeflykt, positivt tänkande.
• Hälsovanor såsom fysisk aktivitet, kost, alkohol, sömn och tobak.
 

Arbetsmiljöutveckling

När det gäller arbetsmiljöutveckling kan tänkbara områden att arbeta vidare med vara:

• Psykosocial arbetsmiljö såsom upplevd arbetsbelastning, arbetstillfredsställelse, krav och inflytande, gemenskap och laganda, uppskattning och feedback mm.
• Riktlinjer såsom jämställdhetsarbete, arbetsmiljöarbete, droger och missbruk.
• Riskbedömning såsom kränkande särbehandling, risk för belastningsskador, risk för hot, våld och olycksfall mm.
• Fysisk arbetsmiljö såsom städhygien, luft, ljud, belysning, belastningsergonomi klimat mm.