Utbildning

Beroende på dina, dina medarbetares och ditt företags behov utformas utbildningsinsatser för att främja aktuell utvecklings- och förändringsprocess. Eva Edström Health Management har stor erfarenhet av olika utbildningsinsatser i såväl mindre som större grupper och av såväl seminarier som kurser.

Seminarier

På seminarier varvas teori och praktik genom föreläsningar/genomgångar och olika övningar i par eller grupper. Exempel på seminarier som Eva Edström Health Management erbjuder är;

• Den goda organisationen
• Hälsofrämjande ledarskap
• Personlig utveckling för chefer
• Vad är det som gör att man presterar bättre?
• Hur skapar man ett resultatorienterat ledarskap i ett hälsofrämjande perspektiv?
• Kommunikation och samarbete
• Vad påverkar hälsan? Vad kan jag göra själv och vad kan vi göra  på arbetsplatsen?
• Att kunna ge och ta effektiv feedback
• Stresshantering
• Grunder i gruppers utveckling
• Teambuilding/teamutveckling kopplat till aktuell arbetssituation

Kurser

Kurser som Eva Edström Health Management erbjuder är:
 
Utveckla ditt ledarskap
- ett ledarskapsprogram som involverar dina medarbetare
Tillsammans med Aktikon – Aktivitet & Ledarskap erbjuds kursen Utveckla ditt ledarskap som är ett ledarskapsutvecklingsprogram där chefer tillsammans med sina medarbetare utvecklar ledarskapet och skapar en unik möjlighet att utveckla ledarstil, ledaregenskaper och praktiskt ledarskap som överensstämmer med organisationen och verksamheten. 
 
Coaching i utvecklings- och förändringsarbete
Coaching innebär ett förhållningssätt som hjälper individer eller grupper att uppnå tillfredsställanden resultat i såväl sina personliga som sina yrkesmässiga liv.
Coaching i utvecklings- och förändringsarbete ger deltagarna grundläggande kunskaper om cochingens historik, etisk grund samt dess olika teoribildningar. Detta skapar en grund för deltagarna att själva arbeta vidare med coaching inom sina olika arbetsområden.
 
Bedömning av arbetsförmåga med Assessment of Work Performance, AWP & Assessment of Work Charecteristics AWC.
I samarbete med Med dr Jan Sandqvist erbjuds en kurs med syftet att ge deltagarna fördjupade kunskaper om AWP och AWC samt att öka skickligheten i användandet av dessa vid bedömning av arbetsförmåga.
 
Syftet med AWP är att via observation bedöma en klients färdigheter vid utförandet av arbete. AWP bygger på den teoretiska modellen A Model of Human Occupation.
 
AWC är en arbetskravsanalys som har utvecklats utifrån AWP. Syftet med AWC är att beskriva vilka krav som ställs på olika färdigheter hos individen för att arbetsuppgiften ska kunna utföras ändamålsenligt och effektivt.